Vážení klienti,
s potěšením Vám oznamujeme, že od pondělí 4.5. opět ordinujeme v ambulanci, samozřejmě za dodržení všech hygienických opatření. Objednávejte se prosím telefonicky u svého logopeda.
Těšíme se na Vás,
Vaše logopedky

K. Finkesová 603 335 780
E. Netopilová 731489 072
L. Krčková 736 258 050
E. Procházková 733 533 339
I. Kopecká 737 115 906

Naše logopedické ambulance

Ambulance Prostějov

Mathonova 1 (nemocnice - poliklinika)
Telefon:  582 315 511

Ordinační hodiny:
po 8:00 - 12:00 12:30 - 17:30
út 10:00 - 14:00 14:30 - 18:30
st 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30
čt 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30
8:00 - 12:00 12:30 - 14:30


detašované pracoviště Němčice nad Hanou, Sokolská 522 - ordinujeme vždy sudou středu - ordinační hodiny dle předem tel.objednaných klientů

Nabízené služby

Pro zdravotnická zařízení
Konziliární vyšetření a terapie narušené komunikační schopnosti /NKS/, poruch příjmu potravy /dysfagie/ u hospitalizovaných dětských a dospělých pacientů.
Nejčastěji se jedná o pacienty po CMP a úrazech hlavy, při polytraumatu a o pacienty neurologickým a psychiatrický onemocněním.

Pro poskytovatele sociálních služeb
Diagnostika, terapie a prevence narušené komunikační schopnosti /např.u klientů denních a týdenních stacionářů, domovech pro osoby se zdravotním postižením aj./. Rozvíjení komunikační schopnosti podle možností a schopností klientů.Využití systémů alternativní a augmentativní komunikace u klientů a proškolení ošetřujícího personálu ve využití náhradních komunikačních systémů.

Pro školská zařízení
Konzultace s učiteli,se speciálními pedagogy, školními psychology, asistenty pedagoga přímo v MŠ a ZŠ/na co se zaměřit při výchově a vzdělávání u konkrétního dítěte navštěvujícího ambulantně naše zařízení/. Při společném postupu je logopedická terapie u dítěte mnohem efektivnější.
Depistáž- screeningové /orientační/ vyšetření úrovně vývoje řeči u dětí ve školských zařízeních /dle zákona 48/1997/ s následným případným doporučením a zajištěním logopedické péče.
U konzultace a depistáže vždy požadujeme písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.

Pro klienty logopedické ambulance
Terapie v domácím prostředí. U imobilních pacientů je služba na doporučení lékaře bezplatná, u ostatních klientů je služba zpoplatněna.
Komplexní vyšetření školní zralosti s následným doporučením jakým způsobem je třeba u dítěte procvičovat jednotlivé schopnosti a dovednosti.

PhDr. Mgr. Kamila Finkesová

klinický logoped a poradenský psycholog
Telefon: 603 335 780
E-mail: logopediepv@seznam.cz

Specializace

 • využití psychodiagnostických metod v logopedii - mimo jiné např.využití neverbálně inteligenčního testu SON-R 2 1/2 - 7, který je speciálně určený pro děti s poruchou řeči a komunikace a který umožnuje komplexního zhodnocení psychomotorického vývoje i u nemluvícího dítěte , vyšetření školní zralosti u dětí s vadou řeči se stanovením terapeutického plánu aj..
 • zkušenosti s terapii u klientů se závažným kombinovaným zdravotním postižením
 • zkušenost jako lektor kurzu odezírání pro dospělé se sluchovým postižením

Kvalifikace

 • klinický logoped
 • doktor v oboru psychologie
 • magistr v oboru Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči (specializace logopedie, tyflopedie a psychopedie)
 • magistr v oboru jednooborové psychologie

Vzdělání

2006 Filozofická fakulta UP v Olomouci - státní rigorózní zkouška - udělení akademického titulu doktor psychologie - PhDr.

1995 - 2000 Filozofická fakulta UP v Olomouci , magisterský studijní program jednooborová psychologie

1999 - 2003 Integrativní psychoterapie - psychoterapeutický výcvik akreditovaný pro oblast zdravotnictví

1996 složení státní atestační zkoušky v oboru klinická logopedie

1989 - 1993 Pedagogická fakulta UP v Olomouci - magisterský studijní program speciální pedagogika,SZZ logopedie

Praxe

1999 - dosud
- provozovatel logopedických ambulancí
- práce v logopedické ambulanci jako klinický logoped a poradenský psycholog
- školitel a odborný garant logopedů ve zdravotnictví připravujících se na složení atestační zkoušky v oboru klinická logopedie

1995 -1999
Ambulance klinické logopedie Přerov - klinický logoped
Tábory pro děti se sluchovým postižením pořádané Ambulancí klinické logopedie Přerov pro děti se sluchovým postižením - klinický logoped

1993 - 1999
NZZ - stacionáři pro děti s kombinovaným postižením a Speciální škola Prostějov - speciální pedagog a logoped

Certifikované kurzy

získání zvláštní odborné způsobilosti v činnosti v poskytování zdravotní péče v obor

 • 2013 Poruchy polykání - diagnostika a léčba z pohledu klinického logopeda
 • 2012 Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace

Absolvované kurzy pořádaná AKL ČR

 • Afaziologie A a B
 • Incipientní koktavost A
 • Fixovaná koktavost B
 • Hlas
 • Afázie I. a II.- diagnostika a klasifikace podle A.R.Luriji
 • Dysartrie
 • Narušený vývin reči I. a II
 • Klinická neurologie pro klinické logopedy
 • Vady a poruchy sluchu
 • Palatolalie
 • Vyšetřovací testy v logopedii
 • Akcentovaná metoda reedukace hlasu
 • Využití iPadu v klinické logopedii - I. a II.

Absolvované kurzy pořádané IPVZ

 • 2015 - Rehabilitace kognitivních funkcí
 • 2015 - Zdravotnická dokumentace
 • 2014 - Kurz pro uchazeče o jmenování soudním znalcem v oboru zdravotnictví
 • 2014 - vzdělávaní ve zdravotnictví
 • 2013 - Posuzování schopnosti účasti u soudu
 • 2001 - Dětská neuropsychologie

další absolvované kurzy

 • Maxík-Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
 • Voks - výměnný obrázkový komunikační systém
 • Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina
 • KUPREV- – primárně preventivní program pro děti předškolního věku
 • WISC- lll.- diagnostika intelektových schopností dětí od 6 do 17 let
 • EEG biofeedback

Členství v odborných organizacích

 • AKL ČR - Asociace klinických logopedů
 • SAS - Svaz ambulantních specialistů

Mgr. Eva Netopilová

Logoped ve zdravotnictví, speciální pedagog

Vzdělání

2016 – 2017
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno
Celoživotní vzdělávání, Kurz zaměřený na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

2013 – 2015
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno
Navazující magisterský studijní program (prezenční forma) v oboru Speciální pedagogika – specializace logopedie, surdopedie (SZZ logopedie, surdopedie – květen, červen 2015)

2010 – 2013
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno
Bakalářský studijní program v oboru Speciální pedagogika – komunikační techniky, specializace logopedie (SZZ Logopedická intervence, Logopedická diagnostika)

Praxe

říjen 2018 - dosud Ambulance klinické logopedie (Prostějov)

srpen 2015 – dosud pedagog ve třídě pro žáky s narušenou komunikační schopností, pedagog, ZŠ Na Vyhlídce 12, Vyškov

únor 2015 – červen 2015 asistentka pedagoga, Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10

Kdo jsme

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující vysoce kvalifikovanou péči dětem a dospělým s poruchami řeči, sluchu a komunikace. Klademe důraz na osobní a celostní přístup ke každému klientovi. Poskytujeme komplexní vyšetření všech řečových, motorických a kognitivních funkcí na základě kterého stanovíme individuální plán terapie pro každého klienta.

Více o nás

Máte dotaz?

Vyplňte prosím všechna pole. Zpráva byla odeslána, děkujeme.

Co je u nás nového

Zajímavé články, rady a tipy

Vyhlášené výběrového řízení na rezidenční místo v oboru klinická logopedie

Ambulance klinické logopedie, Mathonova 1, 796 04 Prostějov v souladu se zákonem č.96/2004 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č.186/2009 Sb. Vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo v oboru klinická logopedie

Další články