Vážení rodiče, vážení klienti,
vzhledem k současné situaci do odvolání neordinujeme.
Během této doby nabízíme videokonzultace pomocí skype a programu videodoktor, telefonické konzultace a konzultace a přeposílání výukových materiálů. V případě zájmu kontaktujte svého logopeda /mimo Mgr.Dufkové, která čerpá OČR/ tel. kontakty:

Prostějov
K. Finkesová 603 335 780
E. Netopilová 731489 072

Bučovice
Krčková 736 258 050

Slavkov u Brna
E.Procházková 733 533 339

Moravská Třebová
I.Kopecká 737 115 906

Děkujeme za pochopení
Informace budeme průběžně aktualizovat

Naše logopedické ambulance

Ambulance Prostějov

Mathonova 1 (nemocnice - poliklinika)
Telefon:  582 315 511

Ordinační hodiny:
po 8:00 - 12:00 12:30 - 17:30
út 10:00 - 14:00 14:30 - 18:30
st 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30
čt 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30
8:00 - 12:00 12:30 - 14:30


detašované pracoviště Němčice nad Hanou, Sokolská 522 - ordinujeme vždy sudou středu - ordinační hodiny dle předem tel.objednaných klientů

Nabízené služby

Pro zdravotnická zařízení
Konziliární vyšetření a terapie narušené komunikační schopnosti /NKS/, poruch příjmu potravy /dysfagie/ u hospitalizovaných dětských a dospělých pacientů.
Nejčastěji se jedná o pacienty po CMP a úrazech hlavy, při polytraumatu a o pacienty neurologickým a psychiatrický onemocněním.

Pro poskytovatele sociálních služeb
Diagnostika, terapie a prevence narušené komunikační schopnosti /např.u klientů denních a týdenních stacionářů, domovech pro osoby se zdravotním postižením aj./. Rozvíjení komunikační schopnosti podle možností a schopností klientů.Využití systémů alternativní a augmentativní komunikace u klientů a proškolení ošetřujícího personálu ve využití náhradních komunikačních systémů.

Pro školská zařízení
Konzultace s učiteli,se speciálními pedagogy, školními psychology, asistenty pedagoga přímo v MŠ a ZŠ/na co se zaměřit při výchově a vzdělávání u konkrétního dítěte navštěvujícího ambulantně naše zařízení/. Při společném postupu je logopedická terapie u dítěte mnohem efektivnější.
Depistáž- screeningové /orientační/ vyšetření úrovně vývoje řeči u dětí ve školských zařízeních /dle zákona 48/1997/ s následným případným doporučením a zajištěním logopedické péče.
U konzultace a depistáže vždy požadujeme písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.

Pro klienty logopedické ambulance
Terapie v domácím prostředí. U imobilních pacientů je služba na doporučení lékaře bezplatná, u ostatních klientů je služba zpoplatněna.
Komplexní vyšetření školní zralosti s následným doporučením jakým způsobem je třeba u dítěte procvičovat jednotlivé schopnosti a dovednosti.

PhDr. Mgr. Kamila Finkesová

klinický logoped a poradenský psycholog
Telefon: 603 335 780
E-mail: logopediepv@seznam.cz

Specializace

 • využití psychodiagnostických metod v logopedii - mimo jiné např.využití neverbálně inteligenčního testu SON-R 2 1/2 - 7, který je speciálně určený pro děti s poruchou řeči a komunikace a který umožnuje komplexního zhodnocení psychomotorického vývoje i u nemluvícího dítěte , vyšetření školní zralosti u dětí s vadou řeči se stanovením terapeutického plánu aj..
 • zkušenosti s terapii u klientů se závažným kombinovaným zdravotním postižením
 • zkušenost jako lektor kurzu odezírání pro dospělé se sluchovým postižením

Kvalifikace

 • klinický logoped
 • doktor v oboru psychologie
 • magistr v oboru Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči (specializace logopedie, tyflopedie a psychopedie)
 • magistr v oboru jednooborové psychologie

Vzdělání

2006 Filozofická fakulta UP v Olomouci - státní rigorózní zkouška - udělení akademického titulu doktor psychologie - PhDr.

1995 - 2000 Filozofická fakulta UP v Olomouci , magisterský studijní program jednooborová psychologie

1999 - 2003 Integrativní psychoterapie - psychoterapeutický výcvik akreditovaný pro oblast zdravotnictví

1996 složení státní atestační zkoušky v oboru klinická logopedie

1989 - 1993 Pedagogická fakulta UP v Olomouci - magisterský studijní program speciální pedagogika,SZZ logopedie

Praxe

1999 - dosud
- provozovatel logopedických ambulancí
- práce v logopedické ambulanci jako klinický logoped a poradenský psycholog
- školitel a odborný garant logopedů ve zdravotnictví připravujících se na složení atestační zkoušky v oboru klinická logopedie

1995 -1999
Ambulance klinické logopedie Přerov - klinický logoped
Tábory pro děti se sluchovým postižením pořádané Ambulancí klinické logopedie Přerov pro děti se sluchovým postižením - klinický logoped

1993 - 1999
NZZ - stacionáři pro děti s kombinovaným postižením a Speciální škola Prostějov - speciální pedagog a logoped

Certifikované kurzy

získání zvláštní odborné způsobilosti v činnosti v poskytování zdravotní péče v obor

 • 2013 Poruchy polykání - diagnostika a léčba z pohledu klinického logopeda
 • 2012 Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace

Absolvované kurzy pořádaná AKL ČR

 • Afaziologie A a B
 • Incipientní koktavost A
 • Fixovaná koktavost B
 • Hlas
 • Afázie I. a II.- diagnostika a klasifikace podle A.R.Luriji
 • Dysartrie
 • Narušený vývin reči I. a II
 • Klinická neurologie pro klinické logopedy
 • Vady a poruchy sluchu
 • Palatolalie
 • Vyšetřovací testy v logopedii
 • Akcentovaná metoda reedukace hlasu
 • Využití iPadu v klinické logopedii - I. a II.

Absolvované kurzy pořádané IPVZ

 • 2015 - Rehabilitace kognitivních funkcí
 • 2015 - Zdravotnická dokumentace
 • 2014 - Kurz pro uchazeče o jmenování soudním znalcem v oboru zdravotnictví
 • 2014 - vzdělávaní ve zdravotnictví
 • 2013 - Posuzování schopnosti účasti u soudu
 • 2001 - Dětská neuropsychologie

další absolvované kurzy

 • Maxík-Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
 • Voks - výměnný obrázkový komunikační systém
 • Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina
 • KUPREV- – primárně preventivní program pro děti předškolního věku
 • WISC- lll.- diagnostika intelektových schopností dětí od 6 do 17 let
 • EEG biofeedback

Členství v odborných organizacích

 • AKL ČR - Asociace klinických logopedů
 • SAS - Svaz ambulantních specialistů

Mgr. Eva Netopilová

Logoped ve zdravotnictví, speciální pedagog

Vzdělání

2016 – 2017
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno
Celoživotní vzdělávání, Kurz zaměřený na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

2013 – 2015
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno
Navazující magisterský studijní program (prezenční forma) v oboru Speciální pedagogika – specializace logopedie, surdopedie (SZZ logopedie, surdopedie – květen, červen 2015)

2010 – 2013
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno
Bakalářský studijní program v oboru Speciální pedagogika – komunikační techniky, specializace logopedie (SZZ Logopedická intervence, Logopedická diagnostika)

Praxe

říjen 2018 - dosud Ambulance klinické logopedie (Prostějov)

srpen 2015 – dosud pedagog ve třídě pro žáky s narušenou komunikační schopností, pedagog, ZŠ Na Vyhlídce 12, Vyškov

únor 2015 – červen 2015 asistentka pedagoga, Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10

Kdo jsme

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující vysoce kvalifikovanou péči dětem a dospělým s poruchami řeči, sluchu a komunikace. Klademe důraz na osobní a celostní přístup ke každému klientovi. Poskytujeme komplexní vyšetření všech řečových, motorických a kognitivních funkcí na základě kterého stanovíme individuální plán terapie pro každého klienta.

Více o nás

Máte dotaz?

Vyplňte prosím všechna pole. Zpráva byla odeslána, děkujeme.

Co je u nás nového

Zajímavé články, rady a tipy

Vyhlášené výběrového řízení na rezidenční místo v oboru klinická logopedie

Ambulance klinické logopedie, Mathonova 1, 796 04 Prostějov v souladu se zákonem č.96/2004 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č.186/2009 Sb. Vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo v oboru klinická logopedie

Další články